Kreds 127 Pensionistforeningen i Vestjysk Lærerforening

Vedtægter

VEDTÆGTER

for

PENSIONISTFORENINGEN

I

VESTJYSK LÆRERFORENING, KREDS 127

 

§ 1.

 

Stk.1. Foreningens navn er Pensionistforeningen i Vestjysk Lærerforening. Enhver, som er medlem af Danmarks Lærerforenings kreds 127, Vestjysk Lærerforenings fraktion 4 (pensionerede lærere) er medlem af foreningen og omvendt.  

 

Stk.2. Foreningens formål er at varetage pensionisternes interesser inden for Danmarks Lærerforening og ved arrangementer i årets løb at bringe medlemmerne i god kontakt med hinanden.

 

Stk.3. Vestjysk Lærerforening giver økonomisk og organisatorisk støtte til foreningen efter beslutning fra kredsstyrelsen.

 

§ 2.

 

Stk.1. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i første kvartal og indkaldes mindst 3 uger før ved annoncering på www.folkeskolen.dk samt Vestjysk Lærerforenings hjemmeside www.dlf127.dk

 

Stk.2. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden.

 

Stk.3. Senest 10 dage før generalforsamlingen bekendtgøres endelig dagsorden på kredsens hjemmeside.

 

Stk.4. På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

 1. Valg      af dirigent.
 2. Forretningsorden.
 3. Beretning.
 4. Regnskabet      - herunder orientering om budgettet.
 5. Indstilling      om kontingent for fraktion 4 til kreds 127. 
 6. Indkomne      forslag.                      
 7. Valg      af bestyrelse og suppleanter. Jf. § 3.
 8. Eventuelt.

 

Stk.5. Kredsstyrelsen udpeger af sin midte en kontaktperson.

 

 

 

 

 

§ 3.

 

Stk.1.  Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

 

Stk.2. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis det kræves af 1/3 af de mødte medlemmer.

 

Stk.3.  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

 

     

 1. a.    I lige år vælges 3 medlemmer.

 

 1. b.    I ulige år vælges 4 medlemmer.

 

 1. c.    Der vælges 2 suppleanter hvert år.

 

 

Stk.4.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og regnskabsfører.

 

Stk.5.  Formanden repræsenterer pensionistforeningen i Pensionistforum i Kredssamarbejdet Midtvest. Bestyrelsen udpeger en suppleant.

 

Stk. 6. Bestyrelsesmøderne afholdes på Kredskontoret, og der udbetales kørselsgodtgørelse (statens højeste takst).

 

§ 4.

 

Stk.1. Bestyrelsen forvalter med ansvar overfor kredsstyrelsen foreningens økonomi, som er baseret på tilskud fra Vestjysk Lærerforening.

 

§ 5.

 

Stk.1. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 10. februar 2016.